۱۳۹۲ تیر ۵, چهارشنبه

ساختن

روزهایمان را به امید فروریختن دیوارها به شب رساندیم و نشد...
کسی ساختن نردبان را به ما یاد نداده بود!