۱۳۹۲ شهریور ۱, جمعه

رفتن

آدم‌ها می‌روند
و جای خالی‌شان را باقی می‌گذارند
درست همینجا، همین گوشه
و تو می‌مانی و این جای خالی
که باید پرش کنی
که نمی‌توانی پرش کنی
هرچه خاطره مانده می‌ریزی داخلش
اما پر نمی‌شود
و همینطور بِروبر به تو نگاه می‌کند
و تو فقط حسرت می‌خوری
لامذهب...